Kategorie ÚSES a VKP


Pro úřady zpracováváme podklady pro jejich činnost v ochraně přírody.

Dokumentace ÚSES a VKP

V letech 1993 až 2006 jsme zpracovávali řadu generelů místních územních systémů ekologické stability (ÚSES). Generely ÚSES zpracováváme jak samostatně, tak ve spolupráci s dalšími odborníky, dokumentace ÚSES zpracováváme jako oborové dokumenty ochrany přírody i jako součást územních plánů.

Pro zadavatele jsme zpracovávali řadu oponentních posudků ke generelům ÚSES, zejména na okresech J. Hradec, Žďár nad Sázavou, Jihlava ad.

Kromě generelů ÚSES zpracováváme i realizační projekty pro zakládání prvků ÚSES - biocenter a biokoridorů.

V několika komplikovaných případech jsme řešili obnovu významných krajinných prvků (VKP).


Fotogalerie

Mašovice (okres Tábor), biokoridor a interakční prvek

ÚSES a VKP
Nehodnoceno
Biokoridor v této lokalitě doprovází cestu s mezí a zohledňuje stávající rozptýlenou zeleň.

Prasetín (okres Tábor), biokoridor

ÚSES a VKP
Nehodnoceno
Pozemkové úpravy ponechávají volné pozemky pro prvky ÚSES tak, jak byly zapracovány do generelu. Prováděcí projekty pak řeší přesné osazovací schéma.