Kategorie ÚSES a VKP


Pro úřady zpracováváme podklady pro jejich činnost v ochraně přírody.

Dokumentace ÚSES a VKP

V letech 1993 až 2010 jsme zpracovávali řadu generelů místních územních systémů ekologické stability (ÚSES). Generely ÚSES zpracováváme jak samostatně, tak ve spolupráci s dalšími odborníky, dokumentace ÚSES zpracováváme jako oborové dokumenty ochrany přírody i jako součást územních plánů.

Pro zadavatele jsme zpracovávali řadu oponentních posudků ke generelům ÚSES, zejména na okresech J. Hradec, Žďár nad Sázavou, Jihlava ad.

Kromě generelů ÚSES zpracováváme i realizační projekty pro zakládání prvků ÚSES - biocenter a biokoridorů.

V několika komplikovaných případech jsme řešili obnovu významných krajinných prvků (VKP).

Referenční seznam realizačních projektů ÚSES

  • Moraveč (okres Pelhřimov), biokoridor (projekce 2001, realizace 2003)
  • Prasetín (okres Tábor), biokoridor (projekce 2004, realizace 2007)
  • Mašovice (okres Tábor), biokoridor a interakční prvek (projekce 2008, realizace 2009)

Ukázky projektů

Mašovice (okres Tábor), biokoridor a interakční prvek

ÚSES a VKP
Nehodnoceno
Biokoridory a interakční prvky jsou nedílnou součástí územního systému ekologické stability. Komplexní pozemkové úpravy vyhrazují pozemky pro tyto prvky a v některých případech jsou podle prováděcích projektů také realizovány.

Prasetín (okres Tábor), biokoridor

ÚSES a VKP
Nehodnoceno
Zeleň vysázená ve volné krajině vyžaduje v prvních letech zvýšenou péči. Způsob založení prvků ÚSES má v tomto případě co nejvíce snížit náklady na následnou údržbu.