Kategorie Chráněná území


Zpracováváme koncepční dokumenty pro řešení péče o významné krajinné prvky, zvláště chráněná území.

Plány péče o zvláště chráněná území

Ve spolupráci s dalšími specialisty jsme zpracovali plány péče o některá zvláště chráněná území, namátkou uvádíme:

  • Přírodní památka Čertův kámen
  • Přírodní rezervace Čermákovy louky
  • Přírodní památka Kejtovské louky
  • Přírodní rezervace U Miličovska
  • Přírodní rezervace V Mezence