Ing. Eva Jonešová

Ing. Eva Jonešová

Autorizovaný architekt – krajinářská architektura (A.3)

Česká komora architektů

Firma Ing. Eva Jonešová se zabývá projekcí v zahradní a krajinářské architektuře.

Poradenství a projekce

  • zahrady rodinných domů
  • veřejná zeleň, návsi a náměstí, zeleň obytných souborů, řešení uliční zeleně
  • více

Krajinné plánování

  • územní systémy ekologické stability (ÚSES) - generely
  • oponentní posudky ÚSES
  • územní studie krajiny
  • více

Odborná činnost v dendrologickém oboru

  • průzkumy a posudky stromů
  • více

Ukázky projektů

.js-id-featured

Tábor, Dukelských bojovníků

V roce 2015 město opravilo komunikace a inženýrské sítě v okolí sedmi cihlových bytových domů v ulici Dukelských bojovníků. Následovala revitalizace zeleně. Při plánování a výsadbě byla jednou z podmínek úspěchu také dohoda s obyvateli domů a to zejména co se týče vybavení ploch sušáky prádla, sadovými lavicemi, psími pisoáry a dalším mobiliářem.

Větrný Jeníkov - izolační zeleň kolem areálu firmy ZEVAR

Hospodářský areál firmy bylo potřeba pohledově oddělit od obce. Výsadba domácích druhů dřevin je pro tento účel ideální, zvláště pokud areál sousedí s volnou krajinou. Projekt v několika stupních řešil optické a hygienické odclonění areálu směrem od obce a také doplnění dřevin podél toku v areálu.

Hrad Kámen - revitalizace parku

Současná podoba zahrady je výsledkem úpravy z osmdesátých let minulého století. Navázala na stavební úpravy hradních budov ze sedmdesátých let. Vegetační i technické prvky historického parku potřebují po 30 letech oživení a obnovu.

Obrataň - nový veřejný park

Nový park vzniká vedle silnice ale bude od ní oddělen dvouřadou alejí a volně rostoucím živým plotem. Obec Obrataň se rozhodla pro své občany založit nový park doslova na zelené louce.

Zahrada rodinného domu v Putimově

Velký dům a velký pozemek vyžaduje velkorysé řešení zahradního prostoru. Živý plot z ptačího zobu musel být po roce kompletně vyměněn, protože nebyl schopen růst v nepropustné jílovité půdě. Po odvodnění pozemku, které provedl sám majitel, živý plot i ostatní dřeviny výborně prosperují a zahrada už má plnou obytnou hodnotu.

Zahrada rodinného domu u Benešova

Rozlohou malá ale precizním provedením velká zahrada kolem domu majitele firmy. Dodatečné umístění zahradního altánu a jiné zastřešení bazénu částečně změnilo původně plánovaný půdorys zahrady. Skladba dřevin a tvarování záhonů bylo dodrženo a výsledný dojem se s ubíhajícími roky pouze zlepšuje.

Mašovice (okres Tábor), biokoridor a interakční prvek

Biokoridor v této lokalitě doprovází cestu s mezí a zohledňuje stávající rozptýlenou zeleň. Biokoridory a interakční prvky jsou nedílnou součástí územního systému ekologické stability. Komplexní pozemkové úpravy vyhrazují pozemky pro tyto prvky a v některých případech jsou podle prováděcích projektů také realizovány.

Prasetín (okres Tábor), biokoridor

Pozemkové úpravy ponechávají volné pozemky pro prvky ÚSES tak, jak byly zapracovány do generelu. Prováděcí projekty pak řeší přesné osazovací schéma. Zeleň vysázená ve volné krajině vyžaduje v prvních letech zvýšenou péči.

Pelhřimov, Masarykovo náměstí, vybavení okolí kašny mobiliářem

Centrum města je zároveň centrem městské památkové rezervace. Stav domů na náměstí i dlažby už je několik let velmi uspokojivý, zbývalo zlepšit situaci vybavení mobiliářem. Použité materiály jsou kvalitní, živé prvky (dřeviny) potřebují průběžnou údržbu a tvarování.

Pelhřimov, sadovnické řešení Svatovítského náměstí

Celková úprava náměstí si vyžádala také řešení sadových úprav. Ty navázaly na návrh projektanta komunikací a sadovnická realizace z roku 1994 je funkční dosud. Náměstí je živý organismus a probíhají na něm neustálé změny.

Havlíčkův Brod, Mateřská škola P. Holého, řešení zahrady

Při výstavbě sousední tělocvičny se zmenšila zahrada mateřské školy. Celková úprava zahrady a nové herní vybavení pro více než 80 dětí se ukázalo jako nezbytné. Pro hru dětí je kromě pestrých herních prvků důležitý také volný trávník.

Světlá nad Sázavou, atrium Městského úřadu

Modernizací radnice vznikla také potřeba chráněného venkovního zázemí pro zaměstnance. Na velmi malou plochu se podařilo umístit požadované prvky: spojovací cestu, odpočinkový kout, okrasnou zeleň.

Světlá nad Sázavou, atrium firmy Sklo Bohemia, a. s.

Vstupní prostor slouží příchozímu jako první vizitka firmy. Úprava byla provedena kvalitně a přesně podle projektu.

Horní Cerekev, zahrada hotelu Rustikal

Velký uzavřený dvůr bývalého statku je nyní využit pro venkovní pobyt v rámci víceúčelového zařízení (restautrace, kongresový sál, wellness aj.). Členění plochy dvora vychází z rastru, jehož rozměry jsou odvozeny z prvků bývalého statku.

Humpolec, úprava u sokolovny a kolem pomníku TGM

Nová úprava komunikací v roce 2010 si vyžádala řešení přilehlých zelených ploch. Přehledné řešení prostoru kolem pomníku TGM od architekta Josefa Gočára bylo zachováno. Nové sadové úpravy doplnily výstavbu kruhového objezdu.

Havlíčkův Brod, dětské hřiště Jihlavská

Plně vybavené dětské hřiště pro všechny věkové kategorie. Dětské hřiště zde nahradilo bývalé nevyhovující dětské herní prvky a prostor mezi nájemními domy získal nejmodernější vybavení. Plocha mezi obytnými domy a železničním náspem byla vždy využívána pro hry dětí.

Pelhřimov, Děkanská zahrada, úprava okolí altánu a voliér

Velmi navštěvovaná plocha v centru města je postupně regenerována. Příjemně zastíněný prostor kolem ptačích voliér je hojně využíván zejména v létě. Větší zpevněná plocha je zde nutná pro umístění sadových lavic a dalšího vybavení.

Čelákovice, rehabilitace areálu Volmanovy vily v Čelákovicích, část park

Vila továrníka Volmana byla postavena podle plánu architektů Karla Janů a Jiřího Štursy na konci 30. let minulého století a je obklopena rozsáhlou zahradou. Zahrada vily továrníka Volmana má nové využití, se kterým souvisí také sadové úpravy.

Dětské hřiště v Putimově

Dětské hřiště z přírodních materiálů v obci s 250 obyvateli. Po pěti letech fungování se ukázala životnost zvolené koncepce. Na volné plochy přidali zástupci obce na žádost rodičů několik herních prvků pro nejmenší děti.

Havlíčkův Brod, dětské hřiště Kalinovo nábřeží

Jedno z prvních kompletně vybavených dětských hřišť v Havlíčkově Brodě. Studie řešila rozmístění ploch a herních prvků, prováděcí projekt ji respektoval a výsledek realizace odpovídá záměru architekta. Prostor vedle hradeb je příjemný pro svou chráněnou a přitom dostupnou polohu.

Kontakt