ÚSES a VKP

ÚSES a VKP

Pro úřady zpracováváme podklady pro jejich činnost v ochraně přírody.

Mašovice (okres Tábor), biokoridor a interakční prvek

Biokoridor v této lokalitě doprovází cestu s mezí a zohledňuje stávající rozptýlenou zeleň. Biokoridory a interakční prvky jsou nedílnou součástí územního systému ekologické stability. Komplexní pozemkové úpravy vyhrazují pozemky pro tyto prvky a v některých případech jsou podle prováděcích projektů také realizovány.

Prasetín (okres Tábor), biokoridor

Pozemkové úpravy ponechávají volné pozemky pro prvky ÚSES tak, jak byly zapracovány do generelu. Prováděcí projekty pak řeší přesné osazovací schéma. Zeleň vysázená ve volné krajině vyžaduje v prvních letech zvýšenou péči.